نشریه انفورماتیک محیط های متخلخل به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ 99/06/13 بر اساس مجوز شماره 10/1325/ص/99 دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده و طبق مجوز شماره 40678 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، به صورت فصلنامه منتشر می گردد.

این مجله اقدام به انتشار مقالات، یادداشت های فنی، بررسی ها و بحث هایی در زمینه پیشرفت های جدید در مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی پی، مکانیک سیالات، محیط زیست ، علوم کاربردی  و نانو به صورت فصلنامه می نماید.  مباحث مقالات نوشته شده توسط محققان، مهندسان و دانشمندان فعال در صنعت، شامل مکانیک خاک و سنگ، خواص مواد و رفتار بنیادی، ویژگی های سایت، بنیادها، حفاری، تونل ها، سدها و خاکی ها، دامنه ها، زمین لغزش ها، بهبود زمین،  هیدروژئولوژی و هیدروژئولوژی آلودگی، مدیریت دفن مواد زائد، ژئوسنتتیک، ریسک و قابلیت اطمینان و مدلسازی فیزیکی و عددی و بررسی جریان سیال تک و چند فازه و انتقال حرارت  ترکیبی در محیط های متخلخل، رفتارسنجی سازه های متخلخل و اندرکنش با سایر سازه ها در سازندهای زیر سطحی آبی وخاکی ومسایل مربوط به برنامه ریزی منابع آب و داده کاوی و سنجش اطلاعات می نماید.