آ

ا

 • الگوریتم چرخه آب بهینه‌سازی بهره‌برداری انرژی برقابی از مخازن با استفاده از الگوریتم‌ چرخه آب [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری الگوریتم‌های فراابتکاری برای جانمایی تاورکرین در سایت [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • انحراف جانبی دیوار ارزیابی پارامتری گود پایدار شده به روش میخ‌کوبی در خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • انرژی های تجدیدپذیر هوش مصنوعی در بومی سازی استاندارد ساختمانهای سبز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]

ب

 • بهره‌برداری انرژی برقابی بهینه‌سازی بهره‌برداری انرژی برقابی از مخازن با استفاده از الگوریتم‌ چرخه آب [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • بهسازی بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس مخلوط شده با ذرات ژئوفوم [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • بهینه‌سازی الگوریتم‌های فراابتکاری برای جانمایی تاورکرین در سایت [دوره 1، شماره 1، 1401]

ت

 • تحلیل خطر تحلیل ریسک خطر زلزله در منطقه آذربایجان با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1401]

ج

 • جانمایی تاورکرین الگوریتم‌های فراابتکاری برای جانمایی تاورکرین در سایت [دوره 1، شماره 1، 1401]

ح

 • حوضه هلیل‌رود بهینه‌سازی بهره‌برداری انرژی برقابی از مخازن با استفاده از الگوریتم‌ چرخه آب [دوره 1، شماره 1، 1401]

خ

 • خاصیت خمیری بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس مخلوط شده با ذرات ژئوفوم [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • خاک های طبیعی هوش مصنوعی در بومی سازی استاندارد ساختمانهای سبز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]

ر

 • رس بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس مخلوط شده با ذرات ژئوفوم [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • رطوبت بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس مخلوط شده با ذرات ژئوفوم [دوره 1، شماره 1، 1401]

ز

 • زلزله تحلیل ریسک خطر زلزله در منطقه آذربایجان با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1401]

ژ

 • ژئوفوم بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس مخلوط شده با ذرات ژئوفوم [دوره 1، شماره 1، 1401]

س

 • سایت الگوریتم‌های فراابتکاری برای جانمایی تاورکرین در سایت [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • ساختمان مجاور ارزیابی پارامتری گود پایدار شده به روش میخ‌کوبی در خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • ساختمانهای سبز هوش مصنوعی در بومی سازی استاندارد ساختمانهای سبز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • سد جیرفت بهینه‌سازی بهره‌برداری انرژی برقابی از مخازن با استفاده از الگوریتم‌ چرخه آب [دوره 1، شماره 1، 1401]

ش

 • شبکه عصبی تحلیل ریسک خطر زلزله در منطقه آذربایجان با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1401]

ع

 • عمق گودبرداری ارزیابی پارامتری گود پایدار شده به روش میخ‌کوبی در خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده [دوره 1، شماره 1، 1401]

ف

 • فاز الاستیک ارزیابی پارامتری گود پایدار شده به روش میخ‌کوبی در خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده [دوره 1، شماره 1، 1401]

م

 • میدان دو بعدی مستطیلی بررسی رفتار حرارتی یک هوا گرمکن متخلخل چهار لایه بر پایه تبدیل انرژی بین آنتالپی گاز وانرژی تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مدل جهات مجزا بررسی رفتار حرارتی یک هوا گرمکن متخلخل چهار لایه بر پایه تبدیل انرژی بین آنتالپی گاز وانرژی تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مدول موهر-کولمب ارزیابی پارامتری گود پایدار شده به روش میخ‌کوبی در خاک‌های چسبنده و غیرچسبنده [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • مصرف انرژی هوش مصنوعی در بومی سازی استاندارد ساختمانهای سبز در ایران [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • منطقه آذربایجان تحلیل ریسک خطر زلزله در منطقه آذربایجان با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1401]

ه

 • هواگرمکن تشعشعی متخلخل بررسی رفتار حرارتی یک هوا گرمکن متخلخل چهار لایه بر پایه تبدیل انرژی بین آنتالپی گاز وانرژی تابشی [دوره 1، شماره 1، 1401]
 • هوش مصنوعی تحلیل ریسک خطر زلزله در منطقه آذربایجان با استفاده از روش شبکه عصبی [دوره 1، شماره 1، 1401]